ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์

ติดต่อขอใบสมัครงานได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร 02-9428740 ต่อ 0

 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาใบอนุมัติปริญญา จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.