ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการและฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

 

 ภาพครุฑ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

                            

 

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ สิงหาคม ;  ๒๖ กันยายน และ  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย บัดนี้ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว นั้น  จึงให้ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการ

ชื่อ – สกุล

                                                     ๑.  นางสาวกชกร   ศรีจำปา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ชื่อ – สกุล

                                                    ๑.  นางสาวสุรีพร     ยองรัมย์

                        จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

                                                                  ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๓   ธันวาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๖

                                                                     ลงนาม    (ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร)

                                                                        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.