ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) ของ สกว.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ของ สกว.” ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 09:30–12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สกว. ซึ่งมีขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ในคลัสเตอร์วิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก ด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รายละเอียดประกาศ สกว.

อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ กรุณาแจ้งตามแบบตอบรับ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557