ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น

1) ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research)
3) ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน 
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำหรับบุคลากรของสถาบัน)
2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย 
4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก)
*กรุณาดูรายละเอียดทุนแต่ละประเภทในประกาศทุน

การรับสมัคร
1. บุคคลทั่วไป: สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา: สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมดเขตรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th 
website: http://www.inter.mua.go.th หัวข้อ “Announcements”

เอกสารดาวน์โหลด
1) ประกาศทุนระดับปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)
2) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship)
3) ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)
4) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน