การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและน้ำเสียเบื้องต้น รุ่นที่ ๒

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและน้ำเสียเบื้องต้น รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

น้ำจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตทั้งมนุษย์ พืชและสัตว์ สำหรับมนุษย์นั้นน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะนอกจากนำมาใช้ด้านการบริโภคแล้ว ยังนำมาใช้ทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง   และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความหนาแน่นของชุมชน กำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมจากชุมชน ตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว โดยมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของทรัพยากรน้ำทั้งกายภาพ เคมี ชีวภาพ รวมทั้งความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้นๆ ดังนั้น การที่มนุษย์นำน้ำมาใช้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคำนึงถึงคุณภาพน้ำและลักษณะของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีแลน้ำเสียเบื้องต้น จึงมีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านการพิจารณาคุณภาพนํ้า และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้จัดอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดีและน้ำเสียเบื้องต้น จะสามารถพิจารณาคุณภาพนํ้าและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดีและน้ำเสียได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้รับบริการ :   

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รับสมัคร จำนวน ๑๕ คน

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม :

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ (๒ วัน)  เวลาฝึกอบรม: ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

สถานที่: อาคารปฏิบัติการวิจัยกลางชั้น ๕ งานเคมีและสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ค่าลงทะเบียน :

ค่าลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ ๓,๕๐๐ บาท

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 

Download