การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2 (เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17-21 มี.ค.57)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557

ขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่
17-21 มีนาคม 2557

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียดสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัยได้หลายแขนง   ปัจจุบันการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของประเทศมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างเพื่อที่ศึกษาในระดับโครงสร้างภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน     มีความสำคัญยิ่ง ตลอดจนการเก็บตัวอย่างที่นำมาศึกษาเก็บอย่างถูกวิธีนอกจากส่งผลให้การเตรียมเป็นอย่างดียังจะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ของผล ซึ่งจะทำให้การแปลผลผิดไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้รับบริการ :

นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจที่ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและเครื่องมือประกอบ

ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์วิจัย รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคบรรยาย 20 คน ภาคบรรยายและปฏิบัติ 10 คน

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม :

หลักสูตรบรรยาย  (1 วัน)                               วันที่ 20 มกราคม 2557

หลักสูตรบรรยายและปฏิบัติ ( 5 วัน)              วันที่ 20-24 มกราคม  2557     ขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1 งานกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน :

ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย 1 วัน  2, 000 บาท   ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 5 วัน  10,000 บาท

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557

Download

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.