ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KURM)

หมายถึง ระบบการจัดเก็บและประมวลผลฐานข้อมูลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (KURDI) มีหน้าที่เก็บรวบรวมและนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยเฉพาะทุนอุดหนุนวิจัย มก. เท่านั้น