ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งทุน รวมทุนส่วนตัว ไม่รวมทุนส่วนตัว จำแนกตามหน่วยงาน รวมทุนส่วนตัว ไม่รวมทุนส่วนตัว

Read more