สวพ.มก. ยินดีต้อนรับและพบนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับและพบนิสิตนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้เข้ามาฝึกงานและหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยส่งเสริมและให้บริการด้านงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มก. จัดพิธีเปิด Art Gallery ประมูลภาพวาดฝีมือช้าง จากปางช้างแม่แตง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิด Art Gallery คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปางช้างแม่แตง และจัดงานประมูลภาพวาดฝีมือช้างจากปางช้างแม่แตง ร่วมกับศิลปินระดับชาติเพื่อสนับสนุนช้างไทย วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-19.00 น. ณ หอประวัติคระวิทยาศาสตร์ ชั้น2 ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี ณ บริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการเสวนาถึง นโยบาย/ขั้นตอน/กรอบในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมดีๆ “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ” แก่บุคลากร สวพ.มก. วิทยากรโดย อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ทำให้เข้าใจถึงการรับฟังในหลายรูปแบบต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมมีทั้งแบบ On-Site และ Online วันที่ 5

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และคณะทีมงาน คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม “ผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและคณะทีมงาน นางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจิตาภา แย้มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเมธปิยา เข็มทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ “นักบริหารกับบทบาทและทักษะการโค้ช (The Leader as Coach)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารกับบทบาทและทักษะการโค้ช (The Leader as Coach)” วิทยากรโดย อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องความหมาย ประโยชน์ของการ Coaching พื้นฐานการสอนงาน ทักษะสำคัญของการโค้ช อีกทั้งยังเรียนรู้ GROW Model การทำ

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามา ชิม ช๊อป แชร์ แชะ ที่ The premium @ KU และร้าน KU Kindee U-dee

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามา ชิม ช๊อป แชร์ แชะ ที่ The premium @ KU และร้าน KU Kindee U-dee ที่ บริเวณ KU Avenue และบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัด KM “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ”

งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม KM เรื่อง “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเบิกจ่ายเงิน การดำเนินงาน ติดต่อ ประสานงาน ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเร็วและมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more