สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 51

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะประมง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานทางด้านประมงดังต่อไปนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ: ผศ. ดร.ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล

Read more

ประชุมคณะกรรมการวารสาร “Agriculture and Natural Resources (ANRES)”

คณะกรรมการจัดทำวารสาร “Agriculture and Natural Resources (ANRES)”  ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการควบคุมคุณภาพ และข้อควรคำนึงต่างๆ เป็นการพัฒนาวารสารให้ดียิ่งขึ้น    วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรที่ผลิตโดยกระบวนการเกิดผลึกเหนี่ยวนำด้วยอลูมิเนียม และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแกรฟีนจุดควอนตัม หัวหน้าโครงการ: รศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช

Read more

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ผู้สร้างผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563″ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 หัวหน้าโครงการ: อ.ดร.สุวพร ผาสุก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (Safety Lab and Safety Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

Read more

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ ภาคเช้า: นักวิจัยนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ: นางสาวภคพร

Read more

มก. อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี อีกมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องตระหนักอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศต้องหาแนวทางและออกแนวปฏิบัติ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการกระจายหรือแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น การผลิตเครื่องมือที่จำเป็นต่อการลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคระบาดในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงเกิดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยการใช้ “เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี”

Read more

“2 ตุลาคม 2563” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และแรงส่งเสริมในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เดินทางมาถึงปีที่ 42 แล้ว และยังคงเดินหน้าต่อไป เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42 ในช่วงเช้าจัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณและไหว้เจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more