พัฒนาศักยภาพการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพทั้งงานวิจัยและนักวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการต้นน้ำของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนำไปสู่การวิจัยในระดับโลก โดยดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่     ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย ดำเนินกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

Read more