สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 โดย สกสว.

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและคณะทีมงาน นางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจิตาภา แย้มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเมธปิยา เข็มทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

นิสิต มก.รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ “การประกวดออกแบบงานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการผ่านโปรแกรม Minecraft”

  นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบงานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการผ่านโปรแกรม Minecraft เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ (ระดับอุดมศึกษา) จากการประกวดออกแบบงานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการผ่านโปรแกรม Minecraft (Red Cross

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.เอ็จ สโรบล รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ สโรบล สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 4

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โชติกไกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 4 มีนาคม

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นริศ เต็งชัยศรี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 4 มีนาคม

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 4 มีนาคม

Read more