โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ปลาของพ่อ สินทรัพย์ของแผ่นดิน ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่เลี่ยงได้

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ และ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40

อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืด

น.ส.อัญชนา ท่านเจริญ และคณะ
ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
โทร. 0-2942-8350 E-mail: agrant@ku.ac.th

Read more

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสง
โทร. 081-527-4070 E-mail: vanavichit@hotmail.com

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

เทคโนโลยีไบโอชาร์แก้ปัญหาโลกร้อน ดินเสื่อม และความยากจน

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง และนายบรรพต สุกสว่าง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-643-6556 E-mail: orasa.s@ku.th

Read more

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุและระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมอัพไซเคิล

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ID Line: 0898922283 E-mail: Singhman@ku.th

Read more

พันธุ์อ้อยดีเด่นที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ

รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน และคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-954-4517 E-mail: agrrwl@ku.ac.th

Read more

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และคณะ
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more