ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

พี้ช (Peach) พันธุ์ใหม่

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ และคณะ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

เชื้อราคาควบคุมผักตบชวา

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง

ผศ.ดร. ศมณพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Read more

การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมโคนมไทยด้วยเทคโนโลยีจีโนม

รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประสิทธิผลของสมุนไพรพรมมิในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล และคณะ
คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโรคไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิลอย่างยั่งยืน

รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ควินัวพันธุ์ดีปลูกได้ในไทย: แดงห้วยต้มและเหลืองปางดะ

ผศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test: KBAST)

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more