ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7 วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2566 ณ

Read more

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน “ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทย ด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน “ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทย ด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

Read more

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2567

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2567

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more

ม. ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16

ม. ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลาการอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มก.

Read more