สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยริเริ่มหรือสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงมีส่วนในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสายวิชาชีพให้ผลิตผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ทาง วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โครงการ

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการสร้างควา มเชื่อมโยง การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ  ทั้งนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว

Read more

แสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้ง “ตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง สังกัดคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ไพศาล คงคาฉุยฉาย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561  

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น (พิธีมอบรางวัล)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล: จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างยั่งยืน” รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ได้รับรางวัลทะกุจิ (นักวิจัยดีเด่น)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล: จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างยั่งยืน” รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Read more