แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน  แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download] ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน (งนผ.3) [Download]  แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download] กผง.4 (ปรับงบประมาณระหว่างหมวด)

Read more