แบบฟอร์ม : งานพัสดุ

แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง  แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word] แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]  แบบขอให้จัดซื้อ

Read more

ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย

ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแบ่งหัวข้อหลักได้ ดังนี้ 1. การตรวจภาษาอังกฤษผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ <คลิก>    2. บริการปรึกษาวิจัย เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต และการแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น <คลิก>   3.

Read more

แบบฟอร์ม : งานบริหารและธุรการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับบุคคล เพื่อใช้รายงานหัวหน้างาน รายสัปดาห์ของบุคลากรสายสนับสนุน แบบฟอร์ม WFH ประกาศ/หลักเกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แนวทางการพิจาณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

Read more

แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน  แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download] ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน (งนผ.3) [Download]  แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download] กผง.4 (ปรับงบประมาณระหว่างหมวด)

Read more