KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์” >>> คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 ราย

Read more

นักวิจัย มก. รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติ COVID-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว สรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน “หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ”

Read more