ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงปม. 2566

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อการบริหารฐานข้อมูลงานวิจัยต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๖ และบริการจัดทำรายงานและแก้ไขโปรแกรมเร่งด่วน ไม่เกิน ๒๐ Man-day ต่อปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อการบริหารฐานข้อมูลงานวิจัยต่อเนื่อง ปี 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อการบริหารฐานข้อมูลงานวิจัยต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๖ (Pay & Resource) และบริการจัดทำรายงานและแก้ไขโปรแกรมเร่งด่วน ไม่เกิน ๒๐ Man-day ต่อปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อการบริหารฐานข้อมูลงานิวจัยต่อเนื่อง ปี 2566 (Pay & Resource)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับการพัฒนาและอาหารท้องถิ่น (Local Foods) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับการพัฒนาและอาหารท้องถิ่น (Local Foods) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more