ข่าวพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ 2021-2022 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ขนาด

Read more

TOR จ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฯ

ข้อกำหนดขอบเขตงาน ตารางวงเงินงบประมาณ ประกาศผลผู้ชนะ

Read more

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งโต๊ะฯ

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more