ผลิตภัณฑ์กำบังการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ามาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมคาร์บอนนาโนทูป

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, และ น.ส.บุษราภรณ์ มูลเหล็กภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 091-738-7152

Read more

สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพที่บาดแผลในสัตว์เลี้ยง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร.0-2579-8571

Read more

อาหารเสริมสมุนไพร (VTF) ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนม

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 089-9234563

Read more

ผงถั่งเช่าสีทอง เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการแพทย์

รศ.ดร. จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.081-720-4356

Read more

กระบือปลักคุณภาพสูง

คุณทวีพร เรืองพริ้ม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1948-7809

Read more

ห้องจำลองแผ่นดินไหว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more

การใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวา

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ) เป็นพืชน้ำในวงศ์ Pontederiaceae มีการแพร่ระบาดโดยการนำเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้เป็นไม้ประดับในสวนเนื่องจากมีดอกสวยงามสะดุดตา ผักตบชวาจัดเป็น 1 ใน 10 ของวัชพืชน้ำที่ร้ายแรงที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้ทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำในประเทศไทย นิยมใช้วิธีตักเก็บโดยแรงงานคนและเครื่องจักร

Read more

ปะการังเทียมเพื่อการตกแต่งตู้เลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ธุรกิจปลาสวยงามสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2553 จะสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 2000 ล้านบาทนอกจากนี้ธุรกิจปลาสวยงามยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายอาทิเช่น อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา การให้บริการดูแลรักษาตู้เลี้ยงปลา การเพาะขยายพันธุ์ปลา อาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับการเลี้ยงปลาสวยงามทั้งสิ้น ระบบการเลี้ยงปลาทะเลมีหลักสำคัญอยู่ที่การจัดทำระบบให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะการมีแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แหล่งที่มาของของเสียจำพวกแอมโมเนียในน้ำมาจากอาหารที่ปลากินไม่หมด ของเสียจากการขับถ่ายของปลา ซึ่งหากทำระบบการกำจัดของเสียไม่ดีแล้วจะทำให้ปลาตายได้โดยเรียกกันทั่วไปว่า New

Read more

โซย่าเกิร์ต ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักจากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองผิวดำเพาะงอก

นางวนิดา เทวารุทธิ์  ชิติสรรค์กุลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโทร 02 942 8609 ต่อ 1605

Read more