สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของลีโอนาร์ไดต์จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ลีโอนาร์ไดต์มีสมบัตินำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการใส่วัสดุตัวเติมอินทรีย์ เช่น แกลบเผา แกลบไบโอชาร์ และเปลือกถั่วลิสงบด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้นำลีโอนาร์ไดต์มาสังเคราะห์เป็นกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูง โดยกรดฮิวมิคที่สกัดได้นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุและค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่สูงมาก มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการวิจัยจากการผลิตฮิวมิคในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตสารฮิวมิคในระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ สร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ เหมืองแม่เหมาะ และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสารปรับปรุงดิน สร้างงานให้กับภาคธุรกิจ มีการจำหน่ายสารฮิวมิคในราคาลิตรละ

Read more

จงอยปากล่างเทียมในนกกาฮัง

       นกกาฮังได้รับการช่วยเหลือจากการล่าของพรานป่ในเขตป่าทางภาคตะวันตกของประเทศ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ หน่วยสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สัตวแพทยในมีการรักษาประคับประคองอาการ ร่วมกับการทำปากล่างเทียมเพื่อให้นกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทางสัตวแพทย์ได้ปรึกษาคณะผู้วิจัยเพื่อทำการออกแบบปากนกกาฮังที่สามารถใช้ได้นาน ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ โดยการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเครื่อง CT scan และทำการออกแบบ

Read more

อุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089–747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more

ML Flood by KU ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-7970-999 ต่อ 1601-1904 E-mail: fengstpl@ku.ac.th

Read more

ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ.ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.บุญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

ระบบสอดส่องคุณภาพผิวจราจร โดย Machine Learning ด้วย Sensor ในยานพาหนะ ผ่านโครงข่าย IoT

ผศ.ดร.สาโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: saroch.b@ku.th

Read more

นวัตกรรมสีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ ดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี และคณะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โทร. 099-245-9541 E-mail: pimamorn.n@ku.th

Read more

Care Support Application แอปพลิเคชันส่งเสิรมการใช้ชีวิตแก่ผู้พ้นโทษ

ผศ. ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล และคณะ
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-664-8861 E-mail: premruedee.b@ku.th

Read more

เอแคลร์มันสำปะหลัง

ดร.พิศมัย ศรีชาเยซ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpms@ku.ac.th

Read more