ชุดแพทย์ฉลาด (Smart gown และ Smart scrub suit)

ชุดแพทย์ฉลาด (Smart gown และ Smart scrub suit) ใช้สวมใส่เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย โดยชุดแพทย์ฉลาด ได้ผ่านการเคลือบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความสมารถในการสะท้อนน้ำและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 หลักการทำงาน มีความสามารถในการต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide)

Read more

ข้าวโพดหวานสีม่วง เคยู คอร์นเบอรี Kspsx5903

ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. saccharata) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริโภคฝักสดและการแปรรูป ข้าวโพดมีความหลากหลายของสี เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง สีม่วง สีน้ำตาล สีเขียวและสีน้ำเงิน เป็นต้น โดยธรรมชาติสารแอนโทไซยานินพบในพืชที่มีสีน้ำเงิน สีม่วง สีชมพูและสีแดง ข้าวโพดสีม่วง (purple

Read more

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว Kwsx5901 พันธุ์ก่อนการค้า

ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่เพาะปลูกเพื่อเป็นการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดี ยังมีความจำกัดในด้านเมล็ดพันธุ์ และมีราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมยังมีจำกัด โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มคุณภาพการรับประทานและผลผลิตเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยการสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์ และพันธุ์จากแหล่งต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการปรับปรุงประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว สร้างพันธุ์ผสมเปิดที่มีฐานพันธุกรรมกว้าง แล้วสกัดสายพันธุ์อินเบรด (inbred line) สำหรับผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีความหลากหลายนั้น

Read more

ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้ พร้อมชุดดูดอากาศ

รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์1 และ อ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์2
1ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมโคนมไทยด้วยเทคโนโลยีจีโนม

ผลงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการเพิ่มความแม่นยำในการพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียม และความต้องการเร่งพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนมที่ถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ผลการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวมีผลทำให้ความแม่นยำในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสได้โคนมทดแทนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจตรงกับที่ตนคัดเลือกได้เร็วขึ้นร้อยละ 14.8 (7.4 เดือน) ของระยะห่างระหว่างรุ่น (50 เดือน)

Read more

การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง

แมลงวันลาย (Black Soldier Fly) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Hermetia illucens พบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่เส้นขนานที่ 45 องศาเหนือ และ 40 องศาใต้ เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน ตัวเต็มวัยมีสีดำขนาดความยาวมากถึง 20 มิลลิเมตร (Dortmans

Read more

มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

นางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9584-3152 E-mail: ijsppp@ku.ac.th

Read more

ชาจิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

น.ส.ภคพร สารทลาลัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-109-4465 E-mail: rdispsa@ku.ac.th

Read more

ชุด PPE–coverall และ Isolation Gown

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-155-5696 E-mail: pithalai.p@ku.th

Read more

หน้ากากผ้าไหม N95 แบบซักได้

ดร.รังสิมา ชลคุป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8600-3 E-mail: aaprmc@ku.ac.th

Read more