รางระนาดทุ้มถอดประกอบ

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง
ภาควิชาดนตรี สาขาดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-5566 ต่อ 4800-1

Read more

เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลแบบเร็วและไร้สารเคมี

ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: krairuek.eng@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่ทำให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รศ. ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 091-7809-569 E-mail: fsciwssm@ku.ac.th

Read more

ขนมจีนอบแห้งคืนรูปเร็ว

รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5024 E-mail: sirichai.so@ku.ac.th

Read more

ผ้าทอรักษ์โลก

อาจารย์กิตติมา งามวิไลกร อาจารย์ธัญญลักษณ์ เมืองโครต
และ ผศ.เบญจวรรณ ศุภภัทรพร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โทร. 099-398-9194 E-mail: kittima.tham@ku.th

Read more

กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้บริสุทธิ์ด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำมัน

รศ. ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1 รศ. ดร.วิน เชยชมศรี¹ และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี²
¹ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
²ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-3762-006 E-mail: fscijws@ku.ac.th, fsciwcc@ku.ac.th, rdisuc@ku.ac.th

Read more

Canine Knee Prosthesis for Patella Dislocation Correction

รศ. ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์1 และ ผศ. น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร²
¹ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-7124-296 E-mail: nattapon@eng.src.ku.ac.th
²ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: chaiyakorn.t@ku.th

Read more

ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-9409-903 E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 3 สายพันธุ์ (พันธุ์ KU 80-1 KU 80-2 KU 80-3)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

โยเกิร์ตจากพืชแบบแห้ง

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ ดร.ประมวล ทรายทอง และนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629-35 (1416) E-mail: ifrktd@ku.ac.th

Read more