มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

  โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL)          เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ESPPeL (Link

Read more

การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุญาตดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสาร: แบบขออนุญาต และใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ) หรือ  แบบขออนุญาต และใบรับรอง (ภาษาไทย) ข้อเสนอโครงการวิจัย 1 ฉบับ บันทึกนำส่ง  ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยจัดเตรียมเอกสาร ข้อ 1-3 ส่งไปยังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ในโครงการวิจัย ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตดำเนินการ กรณีเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพของการทดลองดัดแปลงทางพันธุกรรม จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน CLICK กรณีทำวิจัยกับสัตว์ในพื้นที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วย (ทำคู่ขนานกับการขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ได้) A. การจัดเตรียมเอกสาร  นักวิจัยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด ใบรับรองการอนุมัติให้เลี้ยงและใช้สัตว์ หรือ

Read more

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อาจารย์ นักวิจัย นิสิต มก. ผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้ที่นี่ >>> Click แบบประเมินความพึงพอใจการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ <<<   เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ

Read more