แมลงปอยักษ์เขียวท้องส้ม ชนิดใหม่ของไทย

ผศ. ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more

กุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ของโลก

ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647800 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more

นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก

ดร.ปรียานุช สีโชละ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 089-1137-934 E-mail: aappua@ku.ac.th, preeyanuch.anu@ku.th

Read more

การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิล ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร

รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-0981-033 fagiams@ku.ac.th

Read more

ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ

นายเมธี จันทโรปกรณ์ รศ. ดร.สุนทรี ขุนทอง และนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทร. 0-3835-2812 ต่อ 2793 E-mail: sfscimtc@src.ku.ac.th, mathee.j@ku.th

Read more

การใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการพัฒนาของเหลือ จากการผลิตปลาดุกอบกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ จากก้างปลาและหัวปลาดุก

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 090-9863-068 E-mail: fengwwwa@ku.ac.th

Read more

เตาไร้ควันปรับระดับความร้อน

อาจารย์ ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ และคณะ
ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-742-4629 E-mail: Nuchpravee.l@ku.th

Read more

“กำลังช้างเผือก” พืชชนิดใหม่ของโลก

ผศ. ดร.สุธีร์ ดวงใจ และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0176 E-mail: fforsud@ku.ac.th

Read more

“ส้มแก้วสมคิด” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1308 E-mail: fsciccn@ku.ac.th

Read more

KU-fish glue stick กาวแท่งจากหนังของปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ และคณะ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทร. 089-891-5267 E-mail: ffisksb@ku.ac.th

Read more