เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอาย

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้องน้ำจืด

ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ และ รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปาริฉัตร ลักษณะวิมล สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
E-mail : agrant@ku.ac.th

Read more

ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมเสตย์และรีสอร์ท

โดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

โดย ​​ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

แผ่นผนังจากใบสัก

โดย ​​ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

กำจัดผักตบชวาด้วยการใช้เชื้อรา

โดย​​ ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากหางน้ำยางพารา

โดย​​ รศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

EMARBLE วัสดุหินเทียมจากเปลือกไข่

โดย ​​รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more