ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5731

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5731 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยที่ความชื้น 15% 1,586 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน เปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง 82% ต้านทานโรคราน้ำค้าง และโรคทางใบได้ดี สอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280-1

Read more

เครื่องตัดหวีกล้วย

เครื่องตัดหวีกล้วย สามารถตัดหวีกล้วยออกจากเครือในเวลาไม่ถึง 2 วินาที ต่อ1หวี ใช้กำลังไฟฟ้า 30 วัตต์ ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย รวดเร็ว ผลผลิตไม่เสียหาย ไม่มีรอยตัดคม สามารถตัดเครือกล้วยขนาดใหญ่ได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร. 08-5151-0290

Read more

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ

  จากการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมและผลลัพธ์ ที่สำคัญคือ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหาร มีฐานข้อมูลการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารไทยที่มีการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ข้อมูลการวิจัยบางส่วนได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการออกกฏหมายการแสดง ฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารและบังคับใช้ในปี 2557 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหาร และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสด้านการตลาด ซึ่งผลกระทบโดยรวมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST

Read more

ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว

ฟิล์มโปรตีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำกากมะพร้าวและน้ำมะพร้าวแก่ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวโดยเฉพาะกากมะพร้าวยังมีโปรตีนสูงรวมทั้งไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ส่วนน้ำมะพร้าวแก่สามารถนำมาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระและนำมาใช้เสริมสมบัติของฟิล์มโปรตีนให้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์ และ น.ส. ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 02-579-0113 E-mail

Read more

นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่นตรา KU

นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ตรา KU ได้รับการพัฒนาจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มามากกว่า 10 ปี ได้พัฒนาคุณภาพน้ำนมแพะอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมเปลี่ยนแนวความคิดจากนมแพะทั่วไปมาเป็น “นมแพะไร้กลิ่น” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้เกิดการขยายตัวด้านการตลาดสามารถเป็นต้นแบบการทำธุรกิจและเพิ่มอาชีพให้แก่เกษตรกร   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากผลผลิตทางการเกษตร

  เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง (Pressurized Liquid Extraction, PLE) ปัจจุบันเทคนิค PLE นิยมใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตโภชนเภสัชภัณฑ์ ซึ่งสารออกฤทธิ์หรือองค์ประกอบทางเคมีที่ได้จากวัสดุทางการเกษตรกรรมที่ผ่านการสกัดหรือการแยกจะเป็นสารบริสุทธิ์ สามารถนําสารออกฤทธิ์เหล่านี้มาพัฒนาต่อเป็นเม็ดหรือแคปซูลต่อไป จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้ปริมาณตัวทำละลายในปริมาณต่ำ อัตราการผลิตสูง นำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้ เป็นเทคโนโลยีสีเขียวช่วยลดปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนในการสกัดสาร ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.เมธี

Read more

โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องแยกเมล็ดมะขาม

เครื่องแยกเมล็ดมะขาม เป็นเครื่องจักรที่ช่วยแยกเมล็ดกับเนื้อมะขามออกจากกัน โดยใช้ตัวตะขอด้านในสลับกันฉีกเนื้อมะขามและสลัดเมล็ดมะขาม โดยใช้ความเร็วในการผลิต 10 กิโลกรัมต่อนาที ซึ่งเป็นขั้นตอน Pre-Prpcessing ช่วยแยกเมล็ดออกได้ 60% สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2797-0999 ต่อ 1803-4

Read more

เครื่องกรีดมะขามฝัก

เครื่องกรีดมะขามฝัก โดยใช้กระบวนการกรีดฝักมะขามที่แกะเปลือกในลักษณะการใช้ลูกกลิ้งโลหะที่มีเขี้ยว จำนวน 3 ลูกกลิ้งในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม สามารถผลิตในลักษณะ Mass Production ผลิตได้ 12 ชิ้นต่อนาที และสามารถปรับตั้งองศาใบมีดตามชนิด และขนาดของมะขามได้ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2797-0999 ต่อ 1803-4

Read more

ผงเลือดปลาทูน่า

ผงเลือดปลาทูน่า ผลิตได้จากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง และนำมาพัฒนาโดยใช้สารเคลือบในการทำแห้ง ผงเลือดปลาทูน่าที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีเหลือง – น้ำตาลอ่อน และไม่มีกลิ่นคาวปลา พร้อมทั้งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ กรดอะมิโนที่จำเป็น แร่ธาตุเหล็ก และสังกะสีในปริมาณสูง ผงเลือดปลาทูน่ามีความสะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8644

Read more