นิทรรศการผลงานวิจัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 48 สถาบัน

นิทรรศการผลงานวิจัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 48 สถาบัน

Read more

KU สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนา มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2522 – 2559)

KU สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนา มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2522 – 2559) Download : หนังสือ    

Read more

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณและเผยแพร่ผลงานวิจัย

Read more

ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำเพื่อรวบรวม และเผยแพร่ระบบสารสนเทศงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download ปกนอก Download หนังสือ    

Read more

E-Magazine KURDI for Life (Special Edition)

KURDI for life ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษที่ทำขึ้นในโอกาสของการครบวาระ 4 ปี การรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ทำให้การทำหน้าที่ในฐานะ บก.ของฉบับนี้ จึงเป็นฉบับสุดท้ายในตำแหน่ง ที่อยากจะยืนยันว่า E-Magazine ไม่มีวาระว่าจะจบเมื่อไร ถึงบก.จำต้องหมดวาระลงแต่ KURDI for Life ยังคงออกต่อเนื่องอยู่ทุกๆ 3 เดือน การทบทวนภารกิจต่างๆ ในรอบ 4 ปี ของผู้บริหารชุดนี้ จะสะท้อนให้เห็นภารกิจที่มากมาย ยิ่งใหญ่ด้านงานวิจัยที่มีความร่วมมือในนานาชาติ และมีเครือข่ายระดับชาติที่กว้างขวาง ดังที่เราเสนอมา ณ โอกาสนี้ การส่งผ่านของทีมงานด้านการเผยแพร่งานวิจัยของ สวพ.มก. ยังมีความคาดหวังที่อยากจะให้ผู้ติดตามทุกท่าน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อทุกชิ้นของเราต่อไป ขอแสดงความขอบคุณในการติดตามอ่านของผู้อ่านทุกท่านและขอส่งความปรารถนาดีต่อชีวิต การงานและครอบครัวของทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ตราบนานเท่านาน

Read more