คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร โพธารินทร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) โดย นางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ และคณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกาารจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี

Read more

ร่าง คู่มือ การจัดการคุณภาพข้อมูลระบบ GIS ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่าง คู่มือ การจัดการคุณภาพข้อมูลระบบ GIS ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้จัดทา 1. ผ.ศ.ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ 2. นาง เสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย 3. น.ส. กัลยา ศรีม่วง Download  

Read more

คู่มือองค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี

คู่มือ องค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี Project to Promote and Support the Knowledge Management to Suphanburi River Resesarch โดย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

Read more

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเเละพัฒนา หลักการเบื้องต้นเเละเเนวปฎิบัติ

  พิมพ์ครั้งที่ 1:  ตุลาคม 2564 ISBN: 978-616-93869-0-2 ผู้เขียน: กัมปนาท วิจิตรศรีกมล. บรรณาธิการ: ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร จิตรไพศาลศรี หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอในหนังสือเน้นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้การรวบรวมหลักวิชาการและประเด็นข้อสังเกตุต่างๆ จากประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบมากกว่าทศวรรษของผู้เขียน

Read more