สวพ.มก. ประกาศปิดทำการ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับอนุมัติให้จัดงาน “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรมและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดปิดทำการ ร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน

Read more

แผนผังวิธีการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการพัฒนาส่วนงานให้ส่วนงานเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)  อีเมล แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

Read more