ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) เผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกาลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program)

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  ประกาศผลโครงการReinventing University Program.pdf            

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน เศรษฐกิจการเกษตร ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน

Read more

เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering Administration and Languages

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering Administration and Languages ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและภาษา วารสารเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 2

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering and Technology  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pho1.tci-thaijo.org/index.php/TNIjourna

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

ด้วย วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสื่อการกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่นักวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

Read more