รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

  Seoul International Invention Fair 2006 (SIIF 2006) ผลงาน : หุ่นจำลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส์สื่อผสมหุ่นแสงเสียงเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ และคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2549

  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : ไข้หวัดนกในประเทศไทย (A Vian Influenza in Thailand) ผศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (ผู้ร่วมวิจัย) >> รายละเอียด

Read more

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549

  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร >> รายละเอียด

Read more