รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2550

  จาก มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร >>  รายละเอียด

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  รางวัลชมเชย (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค นายเสกสรร สีหงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. >> รายละเอียด  

Read more

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย)

  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความ สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม รศ.ดร.อำนวย จรด้วง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ >> รายละเอียด

Read more

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550

   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ >> รายละเอียด

Read more