รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551

   ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน >> รายละเอียด  

Read more

รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

  รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)

Read more

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ของประเทศสวีเดน

  สำหรับปี พ.ศ. 2550 (30 เมษายน 2551) ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก : IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) ผลงาน สำหรับ การร่วมปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการลดปัญหาการ

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551(กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ จากโครงการ การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์ คณะผู้วิจัย รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช (คณะกษตร ภาควิชาสัตวบาล) ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) >> รายละเอียด

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 (กลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน“โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี” คณะผู้วิจัย ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read more

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

  รางวัลเข็มทองคำ ปขมท. (ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ.2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ >> รายละเอียด

Read more

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)

  จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ผลงาน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโรควิทยาของแมลง และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน -> รายละเอียด

Read more