บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556

              โครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จำนวน 3 โครงการวิจัย โดยที่หัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จาก  โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน

Read more

มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 คว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า

มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72  คว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 ประเภทมันสำปะหลัง ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะผูู้วิจัย สกล ฉายศรี 1/ กิ่งกานท์

Read more

รางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ประจำปี 2556 จากงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีกำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Mankind” ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท – ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคกลางของประเทศไทย”  (Holistic Study for the Adaptability in the Different Context of the  Tai – Lao Ethnic

Read more

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันจีโนม  (ไบโอเทค) ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556 จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน : เรื่อง เทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเดอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร 2. ดร.สมวงศ์ ตระกูลรุ่ง

Read more

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556 จาก : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ผู้วิจัย :   รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าวไทย จัดทำโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ รศ.ดร.อภิชาติ

Read more

รศ.ดร. พรทิพย์ ไชยโส : รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จัดขึ้น ณ

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ) ผลงานเรื่อง : “ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน” ” ผู้ร่วมวิจัย : 1. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 2. นายภัทรชัย ศรีมุข 3. นายธนนท์ แก้วทรงพล

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ) ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเืรืองแสง ผู้ร่วมวิจัย : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี 2. นางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ (คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 3. นายสาราญ ปราบภัย

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อAcidovorax avenae subsp. citrulli“ คณะผู้วิจัย 1. ดร.อรประไพ คชนันทน์ 2. ดร.อรวรรณ หิมานันโต 3. รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 4. ดร.เพลินพิศ

Read more