รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

  ผลงานเรื่อง  วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ  คณะผู้วิจัย รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) -> รายละเอียด

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552

  จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์ “ดอยคำ” ที่ต้านทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูงในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้คัดเลือกนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ อาจารย์จากภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการพืชสวน ประจำปี 2552

  จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.สายล เกตุษา (คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน) –> คำประกาศเกียรติคุณ  

Read more

รางวัล 2009 TRF-CHE-Scopus Young Research Award สาขา Agricultural Science & Technology

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ ELSEVIER (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) ผลงาน “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบสภาวะของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” ผศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร) -> รายละเอียด  

Read more