รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

  หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ผลงาน : งานประดิษฐ์ชื่อเรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa extracts

Read more

รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงาน : “กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ

รางวัล : นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology จัดโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ

Read more

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “เคยู โอวาการ์ด” การเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า (“KU Ovaguard” Fresh Egg Coating : Rice Snack) จาก : การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี

Read more

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น

รางวัล : ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2553 (Outstanding Award) จาก : โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Tchnology) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงาน

Read more

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ

  หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553 จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงานเด่น : “เครื่องผสมสารน้ำ Smart Doser” เครื่องพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าวและหุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส

Read more

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

รางวัล : นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผลงานเด่น “เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมเอกลักษณ์ของไทย” -> รายละเอียด

Read more

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : บุคคล ดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร เพื่อการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ จาก : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Read more