KURDI ขอแสดงความยินดี นักวิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 ในงานการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University “KU’s Future through the Reinventing University

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า PD รุ่น 6 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ได้รับรางวัล SLRI award (ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ที่ได้รับรางวัล SLRI award ซึ่งมอบแด่ผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานประชุมกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ รับอนุมัติดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสในรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565    

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อรทัย จงประทีป รับอนุมัติดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสในรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญทองแดง “นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก” ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023

ความภูมิใจของผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน “นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก” ผลงานวิจัยโดย ดร.ปรียานุช สีโชละ และคณะทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญเงิน “นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ” ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023

ความภูมิใจของผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน “นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ” ผลงานวิจัยโดย ดร.ปรียานุช สีโชละ และคณะทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญทอง “ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ” ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023

ความภูมิใจของผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ผลงาน “ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ” ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ได้รางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 (ประเภทบุคคล)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ครศร ศรีกุลนาถ หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresource Research Unit: AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Mahidol

Read more