แพลตฟอร์มการออกแบบวัดซีนป้องกันโรคในสัตว์น้ำ | KURDI NEWS

แพลตฟอร์มการออกแบบวัดซีนป้องกันโรคในสัตว์น้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผลงานวิจัยโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย | KURDI NEWS

วัคซีนควบคุมเห็บโคที่ปลอดภัยต่อสัตว์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้างในเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ ค่าใช้จ่ายต่ำและเห็บดื้อยาน้อยกว่าการใช้วารเคมี: วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย ผลงานวิจัยโดย: ศ.น.สพ.ตร.สถาพร จัดดปาลพงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

Autogenous vaccine ทางเลือกใหม่ในการควบคุมป้องกันโรคในฟาร์ม | KURDI NEWS

เกษตรกรไทยจะต้องยิ้ม วัคซีนใหม่ที่ผลิตจากเชื้อตาย ปลอดภัย สัตว์ไม่ดื้อยา “Autogenous vaccine ทางเลือกใหม่ในการควบคุมป้องกันโรคในฟาร์ม” #วัคซีนควบคุมป้องกันโรคในฟาร์ม ผลงานวิจัยโดย: ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ระบบภาระงานกับข้อมูลงานวิจัย: เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในภาระหน้าที่ของอาจารย์ คือ งานวิจัย ช่วยให้มีองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการกรอกภาระงานที่สมบูรณ์ KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

Read more

การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface”

การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อาจารย์ ดร. จารุวัฒน์ ไพใหล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

Read more

KURDI DATA API “Application Program Interface” จุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI

KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) สัมภาษณ์โดย – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Read more

การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้: ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ โดย ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์, อาจารย์ภูมพงศ์ บุญแสน, นางสาวอัญชลี คงประดิษฐ์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา โดย รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติ โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ นางสาวลลิตา คชารัตน์ นางสาวสุริสา สากยโรจน์

Read more

ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ โดย รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และคณะทำงาน จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more