รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

  ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “แผ่นปลูกพืชบนหลังคา” โดย รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร รองศาสตราจารย์ทรงกลด จารุสมบัติ นายรุ่งรดิศ พวงแก้ว (สาขาปรัชญา) Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Link : รูปภาพ

Read more

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง” โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ Professor Dr.Joseph Khedari นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (สาขาปรัชญา)  

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น
ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง”
โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

  ประเภทรายงานการวิจัย (ระดับชมเชย) ผลงานเรื่อง : การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย The Development of a Structural Equation Model of Social Maketing Communications for Reducing Health-Risk

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมทัศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู” (Enhancing Thai Elementary Science Teachers’ Views and Practices of Zoo-based Science,

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด” (Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม” (Processing and Properties of Porous NiTi) โดย ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยานิพนธ์ของ : Northwestern University , สหรัฐอเมริกา

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและการควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิ-พารัม ในยุงก้นปล่องผ่านกลไกสื่อสารแมพไคเนส” (MAPK Signaling Pathways Regulate Human Blood-derived Factors-dependent Mosquito Response to Plasmodium falciparum) โดย นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี สาขาการศึกษา)

  ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (The Development of an Instructional Model for Enchancing Graduate Students’ Desirable Research Characteristics) โดย ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย

Read more

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ จาก : ประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 1. SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ 2 รางวัล คือ – รางวัล Second

Read more