มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

     ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.western.ac.th/pages/bruero-research-jd-1 ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Read more

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (Online Conference)

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” (Online Conference) วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  http://www.conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022

Read more

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาลงทะเบียนและรับบทความในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อการบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงทะเบียน www.sskru.ac.th ส่งบทความ

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายในหัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดรูปแบบนำเสนอในรูปแบบ

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecomzDJZ9jM0Py8EmoyYq0ObriAp06UWRVwVeN3938A1_Hpw/viewform

Read more

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมฟังการบรรยาย “การปกป้องและป้องกันการละเมิดสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมฟังการบรรยาย “การปกป้องและป้องกันการละเมิดสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.” โดย วิทยากร คุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการบริหาร อนุสาร อ.ส.ท. วันจันทร์ ที่ 20

Read more