สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างในแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

Read more

ม.นเรศวร ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ” NCPD Innovation Award 2022″ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

Read more

การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

Read more

ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

Read more

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration: NIC–NIDA)

Read more