การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online) ในวันวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. รูปแบบ

Read more

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานฑูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”  ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น.  โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ออนไซต์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7 วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2566 ณ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มก.

Read more