ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง โครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”   รับชมคลิปย้อนหลังได้แล้ว>>> [คลิก] วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2567

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ “โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์” กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more

โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง e-Marketing ฟรี‼️

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online) ในวันวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. รูปแบบ

Read more

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานฑูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”  ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น.  โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ออนไซต์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more