สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล  จาก สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

Read more

มก. ร่วมพิธีลงนาม MOU เปิดตัว SynBio Consortium ในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU  เปิดตัว SynBio Consortium ในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Read more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุด ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย “THAILAND SYNBIO FORUM 2021”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่ร่วมพิธีลงนาม MOU  เปิดตัว SynBio Consortium ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ รับไอเดีย และ ติดตาม surprise ที่จะเกิดขึ้นในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ได้รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”  โดย AD Scientific Index Best Scientist of

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ “World’s Top 2% Scientists”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ผลการจัดอันดับจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY

Read more

ผลงานวิจัย มก. “ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวา” ได้เหรียญทองแดง งาน iwis 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เหรียญทองแดง ในการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศโปแลนด์ งาน iwis 2021 จากผลงานวิจัย “ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวา” คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KPS: Selective bio herbicide to control water hyacinth

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU

Read more

ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก. จัดอบรมความรู้ด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมความรู้ด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ให้แก่นิสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานวิจัยขั้นสูงที่่เกี่ยวกับกับงานวิจัยด้านมลพิษอนุภาคต่อไป

Read more

เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา โดย รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more