สวพ.มก. ร่วมกับสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. สนับสนุนค่า Page charge ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ภายใต้ “โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา” (Reinventing University)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนค่า Page charge สำหรับผู้เข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 1.1 เป็นอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องเข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืด

น.ส.อัญชนา ท่านเจริญ และคณะ
ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
โทร. 0-2942-8350 E-mail: agrant@ku.ac.th

Read more

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสง
โทร. 081-527-4070 E-mail: vanavichit@hotmail.com

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

เทคโนโลยีไบโอชาร์แก้ปัญหาโลกร้อน ดินเสื่อม และความยากจน

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง และนายบรรพต สุกสว่าง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-643-6556 E-mail: orasa.s@ku.th

Read more

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุและระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมอัพไซเคิล

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ID Line: 0898922283 E-mail: Singhman@ku.th

Read more

พันธุ์อ้อยดีเด่นที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ

รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน และคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-954-4517 E-mail: agrrwl@ku.ac.th

Read more

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และคณะ
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ตรา KU

ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 084-0150-603 E-mail: agrsas@ku.ac.th

Read more

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-829-9384 E-mail: ijscca@ku.ac.th

Read more