แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน  แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download] ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน (งนผ.3) [Download]  แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download] กผง.4 (ปรับงบประมาณระหว่างหมวด)

Read more

ข่าวสารงานประกันคุณภาพและแผน

ประจำปี 2566 ฉบับที่ 1/2566 ฉบับที่ 2/2566 ฉบับที่ 3/2566 ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1/2565 ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565 ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 5/2565

Read more

งานแผนและการประกันคุณภาพ

งานแผน แผนตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ ยุทธศาสตร์บริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more