แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน แผน/ผลการดำเนินงาน แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download] ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]  แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download] กผง.4 (เฉพาะงบดำเนินงาน

Read more

วารสารข่าวประกันคุณภาพ

ประจำปี 2564 ฉบับที่ 1 เดือน ฉบับที่ 2 เดือน  ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 เดือน ฉบับที่ 2 เดือน ฉบับที่ 3 เดือน ฉบับที่

Read more

การประกันคุณภาพและแผน

งานประกันคุณภาพ ประกาศ/คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สวพ.มก. ที่ 107/2559 ลงวันที่ 14 พ.ย.59 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเองของ สวพ.มก. ที่ 113/2559 ลงวันที่ 28 พ.ย.59 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more