สุรากลั่น มันสำปะหลังหวาน

สุราพื้นบ้าน สุรากลั่นที่มีดีกรีแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดได้ว่าเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาไทย แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ทำให้การผลิตสุราพื้นบ้านเหล่านี้ไม่เป็นที่เปิดเผยและแพร่หลาย (สุพัฒน์ และกำพล, 2545) จากกระแสในการบริโภคไวน์องุ่นราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กอปรกับผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ทำให้เกิดกระแสการผลิตสุราแช่จากผลไม้ (ไวน์ผลไม้) (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน, 2546) ทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาสายพันธุ์ชนิดหวานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น สุรากลั่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาสุราพื้นบ้านของไทย (soft

Read more

ระบบปลูกพืชแนวตั้งพลังงานทางเลือก

ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-2969-9636 , 06-4065-4197

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติ ที่ทำให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1780-9569

Read more

ถั่วเขียวเคลือบคาราเมล

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.0-2942-8629

Read more

การพัฒนาระบบทำความเย็นภาชนะบรรจุน้ำนมโคดิบ

ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์  อินทรวิรัตน์  และคณะทีมวิจัย
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน  โทร. 08-5058-0904

Read more

โยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลืองผิวดำ

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.02-942-8629 ต่อ 1409

Read more

เครื่องคัดไข่ไก่ด้วยระบบอัตโนมัติและประมวลผลภาพ

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

Read more

ชาใบมะเดื่อ (Fig leaf Tea)

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-2392-1288

Read more

ไมโครแคปซูลของสารสกัด กลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร โทร.08-5192-6635

Read more