มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72

โดย นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร

Read more

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR

โดย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

มันสำปะหลังทูอินวัน พันธุ์เคยู-สกลนคร

โดย นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี
คณะเกษตร

Read more

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานเดินในน้ำ

โดย รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์

Read more

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย

โดย ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเสริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

การเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ดินเค็ม

โดย ผศ.ดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ และ ผศ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

ยกระดับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธุ์ไทยสู่มาตรฐานสากล

โดย รศ.ดร.วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Read more

เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มรสผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว

โดย นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

EAT me ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ

โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Read more