ศ.ดร.สพ.ญ. พรทิพภา เล็กเจริญสุข ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

#ชุดตรวจคัดกรองสัตว์ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย 🐻🐯🐆🐘🐨🐴🐮🐂🐺🐷🐶🐑🐐 ที่สามารถแยกได้ว่าสัตว์ติดเชื้อธรรมชาติ หรือเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน คิดค้นโดย ศ.ดร.สพ.ญ. พรทิพภา เล็กเจริญสุข ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) ได้รับ #รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระดับดีมาก จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

CPE KU Talk: Computing Science and Beyond

CPE KU Talk: Computing Science and Beyond #วิทยาการคำนวณและอนาคต Department of Computer Engineering – Kasetsart University คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ

Read more

ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

คนที่ 5 ของสาขาการศึกษาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส

Read more

Thitarat Phinainitisatra has won ANRES Conference 2018 Poster Award in Food Science

การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและความคงตัวของฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนการใช้วัสดุทางปิโตรเคมี #ผลงานวิจัยเรื่อง Stability of starch-hydrocolloid blend films during chilled storage โดย นางสาวฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry ซึ่งได้รับรางวัล

Read more

โดมแสงนวลระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน

โดมแสงนวลระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน 🌞 🌝 🌇 🏡 🏢 🌳 🌈 🌺 ☀ 🍁 🌿 🌻 ⛅ ผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

Read more

MOSQ AWAY โลชันไล่ยุงสูตรธรรมชาติ

MOSQ AWAY โลชันไล่ยุงสูตรธรรมชาติ . . . . . . .3 กลิ่นในหลอดเดียว. . . ผลงานวิจัยของ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มก.

Read more

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560

การเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูง . . .ออกแบบจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ของวัสดุจริง🔬🔦🔋📛 #โลหะออกไซด์ #พลังงานแสงอาทิตย์ #การเจืออะตอม 🏆🏆🏆🏆🏆 ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

อ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2560

🏆🏆🏆🏆🏆 อ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา

Read more

อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัล Platinum Award

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรไบโอติก📣ต้นทุนต่ำ📣 ทำอย่างไรให้ได้เชื้อจุลินทรีย์สดในปริมาณมาก 🏆🏆🏆🏆 อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล Platinum Award🏆🏆🏆🏆 ในงาน “การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ” ครั้งที่ 2 💸💰💲💹 .

Read more