เครื่องมือคัดเลือกโคนมพ่อแม่พันธุ์เพื่อเกษตรกร

🐄🌿 เกษตรกรสามารถปรับปรุงพันธุ์โคนมในฟาร์มของตัวเองได้อย่างไร 🍁🐾🌾 . . . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ในการพัฒนาเครื่องมือคัดเลือกโคนมพ่อแม่พันธุ์เพื่อเกษตรกร โดย รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ (Skorn Koonawootrittriron) ผศ.ดร.

Read more

ฝุ่นพิษ PM2.5 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

#ปัญหาฝุ่น PM2.5 🏗🛣🏠 ▶️ https://youtu.be/cVXEla8CeYA . . . สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในกรุงเทพ มาร่วมกันหาคำตอบกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) #รายการKURDINews #KURDINews #มูลค่าความเสียหายจากฝุ่น #PM 2.5 #เศรษฐศาสตร์ #สิ่งแวดล้อม พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์

Read more

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมก. 2559 ระดับ Platinum

🏆”ผมอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคน”🏆 คำพูดจาก รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยที่พัฒนาพันธุ์ข้าวจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ จนมาถึงวันนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับ Platinum จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🏆 ไปฟังความรู้สึกของอาจารย์ได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

#เชื้อเพลิงชีวภาพจากทรัพยากรยีสต์ในประเทศไทย . . . . . . . .จากผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ที่ผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล ด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ทำให้ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง (Prof. Dr. Savitree Limtong) ภาควิชาจุลชีววิทยา

Read more

นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง

นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง (Continuous flow ohmic heating system) สามารถใช้แทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ UHT ได้ คิดค้นโดย ผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนา Pitiya Namwonk Kamonpatana ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร @คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

Rangsinee Sankhom has won ANRES Conference 2018 Poster Award

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรมของนกกระเรียนไทย มีความสำคัญอย่างไร??? #ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic diversity assessment of captive eastern sarus crane in Thailand using microsatellite DNA markers โดย นางสาวรังสินี สันคม

Read more

นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์

นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ Thanyaporn Tengsuttiwat มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Cloning and expression of a hybrid polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase

Read more

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

Green Library-🌳-🌳-ห้องสมุดสีเขียว ไม่ใช่การปลูกต้นไม้สีเขียว ทาสีเขียว แต่ต้องเขียวที่ใจ ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 🌱🌲🌰🌳🌴🌵⛅☁🌁💧🌈☀🌿🌾🌽🌺 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 🏆🏆🏆🏆ประเภท อาคารควบคุม🏆🏆🏆🏆   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ:

Read more

ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ 2559

👉การทำงานวิจัยเป็นพื้นฐานของอาชีพอาจารย์👈นี้คือคำพูดของ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ (Sathaporn Jittapalapong) #ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 และ รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดีบที่ 3 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน

Read more