MOSQ AWAY โลชันไล่ยุงสูตรธรรมชาติ

MOSQ AWAY โลชันไล่ยุงสูตรธรรมชาติ . . . . . . .3 กลิ่นในหลอดเดียว. . . ผลงานวิจัยของ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มก.

Read more

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560

การเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูง . . .ออกแบบจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ของวัสดุจริง🔬🔦🔋📛 #โลหะออกไซด์ #พลังงานแสงอาทิตย์ #การเจืออะตอม 🏆🏆🏆🏆🏆 ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

อ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2560

🏆🏆🏆🏆🏆 อ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัล Platinum Award

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรไบโอติก📣ต้นทุนต่ำ📣 ทำอย่างไรให้ได้เชื้อจุลินทรีย์สดในปริมาณมาก 🏆🏆🏆🏆 อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล Platinum Award🏆🏆🏆🏆 ในงาน “การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ” ครั้งที่ 2 💸💰💲💹 .

Read more

สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเดี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีประสบการณ์มาให้การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)” วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องทวี ชั้น 2

Read more

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย #เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (เครือข่าย RUN) #ResearchUniversityNetwork

Read more

Juthakarn Namsanga has won ANRES Conference 2018 Poster Award in Microbiology and Biotechnology

ยีนส์ flagellin และ การแสดงออกของ ยีนส์ flagellin ในเชื้อ Escherichia coli …….. #ผลงานวิจัยเรื่อง Cloning and preliminary expression of flagellin-like protein from Bacillus

Read more

Wassamon Moyadee wins Poster Award in Animal Science and Aquaculture of ANRES 2018

การประเมินผลเลือดที่อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติในแมวที่ป่วยด้วยโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ซึ่งจะช่วยให้สัตวแพทย์ได้นำผลไปประกอบการวินิจฉัยโรค #ผลงานวิจัยเรื่อง Evaluation of Clinical Signs and Blood Parameters in Feline Infectious Peritonitis โดย สพ.ญ.วรรษมน หมอยาดี นิสิตปริญญาโท หลักสูตรคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

ผศ.ดร. ประกิต สุขใย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2018

นาโนเซลลูโลสจากชานอ้อย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อย ???????????????? ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews#KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร

Read more