นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง

นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง (Continuous flow ohmic heating system) สามารถใช้แทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ UHT ได้ คิดค้นโดย ผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนา Pitiya Namwonk Kamonpatana ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร @คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

Rangsinee Sankhom has won ANRES Conference 2018 Poster Award

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรมของนกกระเรียนไทย มีความสำคัญอย่างไร??? #ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic diversity assessment of captive eastern sarus crane in Thailand using microsatellite DNA markers โดย นางสาวรังสินี สันคม

Read more

นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์

นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ Thanyaporn Tengsuttiwat มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Cloning and expression of a hybrid polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase

Read more

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

Green Library-🌳-🌳-ห้องสมุดสีเขียว ไม่ใช่การปลูกต้นไม้สีเขียว ทาสีเขียว แต่ต้องเขียวที่ใจ ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 🌱🌲🌰🌳🌴🌵⛅☁🌁💧🌈☀🌿🌾🌽🌺 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 🏆🏆🏆🏆ประเภท อาคารควบคุม🏆🏆🏆🏆   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ:

Read more

ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ 2559

👉การทำงานวิจัยเป็นพื้นฐานของอาชีพอาจารย์👈นี้คือคำพูดของ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ (Sathaporn Jittapalapong) #ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 และ รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดีบที่ 3 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน

Read more

ศ.ดร.สพ.ญ. พรทิพภา เล็กเจริญสุข ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

#ชุดตรวจคัดกรองสัตว์ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย 🐻🐯🐆🐘🐨🐴🐮🐂🐺🐷🐶🐑🐐 ที่สามารถแยกได้ว่าสัตว์ติดเชื้อธรรมชาติ หรือเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน คิดค้นโดย ศ.ดร.สพ.ญ. พรทิพภา เล็กเจริญสุข ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) ได้รับ #รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระดับดีมาก จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

CPE KU Talk: Computing Science and Beyond

CPE KU Talk: Computing Science and Beyond #วิทยาการคำนวณและอนาคต Department of Computer Engineering – Kasetsart University คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ

Read more

ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

คนที่ 5 ของสาขาการศึกษาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส

Read more

Thitarat Phinainitisatra has won ANRES Conference 2018 Poster Award in Food Science

การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและความคงตัวของฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนการใช้วัสดุทางปิโตรเคมี #ผลงานวิจัยเรื่อง Stability of starch-hydrocolloid blend films during chilled storage โดย นางสาวฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry ซึ่งได้รับรางวัล

Read more