ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ด่าง รุ่นที่ 7 วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2566 ณ

Read more

โครงการ การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำปี 2566

Read more

การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (In-House Training in Science) เป็นการให้บริการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ ทั้งความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาที่ต้องการให้บริการจัดฝึกอบรม

Read more

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2019

เนื่องด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดงาน “เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2019 : ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Lab for Safety Life)” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ

            เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุม C202 และ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

            เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทโคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและการตรวจสอบตัวอย่าง แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เข้าอบรม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more

โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัด โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2562 มีการฝึกอบรมดังนี้ [4 – 6 มิถุนายน 2562] เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย *เลือนการจัดอบรม [16 สิงหาคม 2562] เทคนิคการวิเคราะห์การปนเปื้อนไนเตรทในผัก [11 – 13

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more