สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

Engagement for KU Authors – Webinar Enago

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “How to get published in top journals? A Journey with Enago ” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-7537 หรือหัวหน้าภาควิชา saranya.po@ku.th

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เข้าใจกระบวนการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รายละเอียดโครงการ วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 –

Read more

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://vet.ku.ac.th/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม See the Future 2021 Enago’s Virtual Conference

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม See the Future 2021 Enago’s Virtual Conference ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://www.enago.com/ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก)  

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่  : https://vet.ku.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 02-5797537

Read more

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบปี 2564    ขอความกรุณาท่านกรอกแบบประเมิน การจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 (คลิก)     หนังสือรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง! วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex   โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ 1.

Read more