มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5541

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ รอยัง ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ส่งผลงานภายในวันที่ 15

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามโทร. 0 2244 2067-8

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2019/ สอบถามโทร.02-727 3312

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

Read more

สถาบันคลังสมอง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา​ “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”

สถาบันคลังสมอง​ ของชาติ​ โดย​ สำนักประสานงาน​ งานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร​ จะจัดสัมมนา​ เกี่ยวกับ​ “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย” ในวันที่​ ​7​ มิถุนายน​ 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมแคนนา 1 ​โรงแรมรามาการ์เด็น​

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่านระบบ Multi Mentoring System

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่านระบบ Multi Mentoring System ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร

Read more

กรมหม่อนไหม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

กรมหม่อนไหม ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.isccongress25th.org สอบถามโทร.02-5587924-6 ต่อ 701

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น

Read more